Diller

FÜ-UZEM YÖNETMELİĞI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinin faaliyet alanları, yönetim organları ve görevleri ile çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (FUZEM): Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uzaktan eğitim kapsamında iletişim, internet ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak eğitim, koordinasyon, planlama, araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürütmektir.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır;

a) Ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde, kariyer yönetiminde ve hayat boyu eğitimde yeni uzaktan eğitim teknolojilerine dayalı uygulamaların geliştirilmesine ve bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlamalara destek vermek,

b) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak,

c) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini artırmak,

ç) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ürün/danışmanlık hizmetleri vermek ve yayınlar yapmak,

d) Ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

e) Mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak,

f) Uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika programlarının standartlarını belirlemek,

g) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı temin etmek, tasarlamak, düzenlemek ve yönetimini gerçekleştirmek,

ğ) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak,

h) Uzaktan eğitim tabanlı kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek; görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; ders geçme, sertifika, katılım ve benzeri belgeleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin Organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri ve/veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden ayrılması/alınması durumunda aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Merkezle ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

(4) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

b) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Danışma Kurulu görüşleri doğrultusunda Merkezin çalışmalarını planlamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek,

d) Merkez ile Üniversitenin diğer birimleri arasındaki faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

e) Ulusal/Uluslararası düzeyde uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1)  Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkezin uzaktan eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim, araştırma ve bilimsel toplantılara katılım taleplerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dokuz üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin çalışma konularında görüş oluşturur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Uzaktan eğitim programlarında kayıt kabul, kayıt yenileme ve diğer işlemleri 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince yapılır.

(2) Merkez üzerinden yürütülecek diğer eğitim faaliyetleri Merkez tarafından planlanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 1/7/2002 tarihli ve 24802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (Fü-Uzem) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

21 Ağustos 2016 tarih ve 29808 sayılı Resmi gazete